KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KIÊN GIANG

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Trung tâm Dịch vụ việc làm ra đời trên cơ sở đổi tên từ Trung tâm Giới thiệu việc làm do pháp luật hiện hành quy định. Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang là đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2015 về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chí phí hoạt động thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

3. NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM:

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về qun trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thtuyển để lựa chn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chc và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

6. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.

7. Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

9. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập, Trung tâm phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về: Quyết định thành lập Trung tâm, địa điểm đặt trụ sở chính và số điện thoại của Trung tâm.

Trước 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Trung tâm dịch vụ việlàm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Trung tâm đt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

10. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. CƠ CẤU TỔ CHỨC

6.1. Ban Giám đốc

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo toàn diện đơn vị cơ quan chịu trách nhiệm trước Sở Lao động - Thương binh Xã hội và UBND tỉnh về toàn bộ kết quả hoạt động, tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý chỉ tiêu biên chế, quản lý kinh phí do nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức chức danh lãnh đạo các phòng; quyết định khen thưởng, kỹ luật công chức, viên chức theo quy định pháp luật.

- Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.

 6.2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc đơn vị

 a) Phòng Hành chính – Kế toán

 Thực hiện công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp, báo cáo, quản lý tài sản công, thực hiện công tác kế toán, thu - chi, thanh - quyết toán tất cả các nguồn thu - chi tại đơn vị theo quy định pháp luật hiện hành và theo quy chế chi tiêu nội bộ; Theo dõi báo cáo hàng năm về tài sản công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b) Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm

 - Thực hiện công tác tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn... về lao động và việc làm theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. Tuyển chọn và tổ chức cho người lao động đăng ký tìm việc và học nghề. Liên hệ với người sử dụng lao động để tìm chỗ làm mới. Giới thiệu người lao động có nhu cầu việc làm với người sử dụng lao động đang cần tuyển lao động. Tổ chức tuyển chọn lao động để cung ứng cho các đơn vị được phép đưa lao động đi làm việc, học tập có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức dạy kỹ năng nghề gắn với việc làm theo quy định tại Nghị định số 196/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và họat động của Trung tâm dịch vụ việc làm. Tổ chức dạy nghề gắn với yêu cầu cung ứng lao động hoặc thông qua các hợp đồng dạy nghề với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

c) Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

- Thực hiện tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng BHTN và giải quyết chế độ BHTN cho người lao động theo quy định.

- Thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTN. Tư vấn việc làm và học nghề cho người thất nghiệp theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

d) Phòng Thông tin thị trường lao động

- Thực hiện thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động và việc làm.

- Vận hành cổng thông tin điện tử: vlkiengiang.vieclamvietnam.gov.vn và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Phụ trách phối hợp các phòng vận hành Sàn giao dịch việc làm, quản lý các văn phòng trực thuộc, điểm phối hợp hệ thống cộng tác viên và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

f) Văn phòng Đại diện, ủy thác (Chi nhánh trực thuộc của đơn vị): Gồm có:

+ Văn phòng Đại diện vùng U Minh Thượng đặt tại huyện An Biên.

+ Văn phòng Đại diện vùng Tứ giác Long Xuyên đặt tại huyện Kiên Lương.

+ Văn phòng Đại diện Tắc Cậu đặt tại Cảng cá Tắc Cậu huyện Châu Thành.

+ Văn phòng Đại diện Phú Quốc.

+ Văn phòng Ủy thác huyện Giồng Riềng.

+ Văn phòng Ủy thác huyện Gò Quao.

+ Văn phòng Ủy thác huyện Vĩnh Thuận.

- Thực hiện chức năng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục BHTN cho người thất nghiệp. Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng gắn với địa phương thuộc huyện hoặc các cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền chính sách về lao động việc làm, BHTN cho các tổ chức cá nhân và người lao động.

7. TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang.

Địa chỉ: Lô KK7 Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973.863896 – 02973.878291 – 02973.949661.